Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 

Α.

έχοντας υπόψη τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το τρέχον φθινόπωρο το Ινστιτούτο MORI στο Ηνωμένο Βασίλειο από την οποία προκύπτει ότι μια σημαντική πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας αυτής είναι υπέρ της επιστροφής στην Ελλάδα των γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς και ότι μια προηγούμενη ανάλογη δημοσκόπηση εκ μέρους του τηλεοπτικού δικτύου Channel 4 είχε διαπιστώσει ότι το ποσοστό των ευνοϊκώς διακειμένων υπερέβαινε το 90%,

Β.

έχοντας υπόψη το άρθρο 128 της Συνθήκης σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών στην πολιτιστικό τομέα, όπως η UNESCO, καθώς και το γεγονός ότι το 1982 η UNESCO ανακήρυξε στο Μεξικό τον Παρθενώνα ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι, επίσης, υποστηρίζει την επιστροφή των γλυπτών,

Γ.

έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής στην ερώτηση Ε-2800/98 της 30ης Σεπτεμβρίου 1998 που αναφέρει ότι "ο Παρθενώνας της Ακροπόλεως και τα γλυπτά του αποτελούν αναπόσπαστο και ανεκτίμητο τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς".

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποσπάσθηκαν από την Αθήνα στη διάρκεια της οθωμανικής κατοχής,1.

θεωρεί ότι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα θα αποτελούσε μία καίρια ενέργεια για την προώθηση της κοινής μας ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

2.

καλεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσει θετικά το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στον φυσικό τους χώρο.

3.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει τη δήλωση αυτή στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας, τα κοινοβούλια των δύο αυτών χωρών, καθώς και στην UNESCO και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.