Το απόθεμα του Ελληνικού Πολιτισμού περικλείει μια ιστορία πολλών χιλιετιών και αναδεικνύει την πολυπλοκότητα, τις ιδιαιτερότητες και τις τεχνοτροπίες που επικράτησαν στον Ελλαδικό χώρο. Σκοπός μας είναι η προβολή κάποιων συγκεκριμένων και ενδεικτικών θεματικών ενοτήτων για την καλύτερη κατανόηση της Ελλάδας του χθες και της Ελλάδας του σήμερα!

Το φωτογραφικό αρχείο διαχωρίζεται σε τρεις βασικές χρονικές ενότητες, αυτές της Αρχαιότητας, του Βυζαντίου και της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας. Μέσα σε αυτές μπορεί ο χρήστης να ανακαλύψει συλλογές φωτογραφιών με διάφορα θέματα και να εμπλουτίσει τις οπτικές του παραστάσεις με πτυχές της ελληνικής τέχνης. Απώτερος στόχος είναι να εμπλουτιστεί το φωτογραφικό αρχείο με νέες θεματικές ενότητες που θα δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της Ελλάδας διαχρονικά.