Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ
Κλείσιμο Παραθύρου
Πυρσεία, Οπτικός Τηλέγραφος Κλεόξενου & Δημόκλειτου
© Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος