Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Κλείσιμο Παραθύρου
Εσωτερικός προθάλαμος Μουσείου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων