Λουτρά
Θέρμες - Λουτρά
Ελληνικά λουτρά Ολυμπίας (Ολυμπία)
Θέρμες Κλαδέου (Ολυμπία)
Θέρμες Κρονίου (Ολυμπία)
Θέρμες Λεωνιδαίου (Ολυμπία)
Λουτρό (Ιερό Άμμωνα Δία) (Καλλιθέα)
Λουτρό Ρωμαϊκής Αγοράς (Θεσσαλονίκη)
Μεγάλες θέρμες στο Δίον (Δίον)
Μικρό Βαλανείο (Ελεύθερνα)
Οικία του Νέρωνα - Ανατολικές Θέρμες (Ολυμπία)
Ρωμαϊκά Λουτρά (Κυράς Βρύση)
Ρωμαϊκά Λουτρά Αχαράβης (Κέρκυρα)
Ρωμαϊκά λουτρά στα Μωραϊτικα (Μωραϊτικα)
Ρωμαϊκές θέρμες Αλιβερίου (Αλιβέρι)
Ρωμαϊκές θέρμες Προαστείου Νικόπολης (Πρέβεζα)
Ρωμαϊκή έπαυλη με λουτρά στις Μπενίτσες (Μπενίτσες)