ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη νερόμυλου.
Πρόκειται για παλιό λιθόκτιστο κτίσμα ορθογωνικής κάτοψης που επικαλύπτεται με δίρριχτη στέγη από κυματοειδή λαμαρίνα (τσίγκο). Αποτελεί δείγμα βιοτεχνικής εγκατάστασης του 19ου αιώνα (1830), το είδος του οποίου τείνει να εξαφανιστεί.