ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σταυροειδής, εγγεγραμμένος, δικιόνιος ναός. Ο νάρθηκας είναι μεταγενέστερος. Η αψίδα του ιερού είναι ημικυκλική εσωτερικά και τρίπλευρη εξωτερικά. Οι τοιχογραφίες (16ου-17ου αι.) είναι αλλού μαυρισμένες και αλλού οξειδωμένες. Χρήζουν συντήρησης. Είναι καλής τέχνης κατά τα Αγιορείτικα πρότυπα. Οι τοιχογραφίες του νάρθηκα είναι καλύτερης τέχνης από αυτές του κυρίως ναού. Επιγραφές στο ξύλινο τέμπλο και σε μαρμάρινη πλάκα εντοιχισμένη στην αριστερή παραστάδα της πύλης του περιβόλου. Η σημερινή κατάσταση του ναού είναι ικανοποιητική.