ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Μονόχωρος καμαροσκέπαστος με δίρριχτη στέγη, τοιχογραφίες του 1617 και τέμπλο κτιστό του 1737.