ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Μονόχωρος καμαροσκέπαστος με δίρριχτη στέγη, τοιχογραφίες του 1617 και τέμπλο κτιστό του 1737.