ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Κιτάλων
Κατάλοιπα μεμονωμένου φρουρίου, χτισμένου στην περιοχή του Έμπωνα, στη ΒΔ πλαγιά του Ατταβύρου, στη θέση Κίταλα. Άμεσες πληροφορίες για το κάστρο δεν αναφέρονται. Ωστόσο, γίνεται μνεία του οικισμού Κίταλα το 1474. Σύμφωνα με διάταγμα του 1474, οι κάτοικοι των χωριών Κίταλα και Καπί έπρεπε να κλειστούν στο φρούριο της Σαλάκου.