ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη κτηρίου αστυνομίας Σαλάκου
Παλαιό ιταλικό κτήριο, στο οποίο στεγάζεται το αστυνομικό τμήμα Σαλάκου.