ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίων Θεοδώρων
Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του σταυροειδή εγγεγραμμένου ναού. Είναι κτισμένος με λαξευμένους ορθογωνισμένους λιθόπλινθους από πορώλιθο, και σποραδικά περιορισμένη χρήση πλίνθων. Στη δυτική όψη του διαμορφώνεται μνημειακό τοξωτό πρόπυλο, του οποίου οι παραστάδες φέρουν από μία κόγχη. Στη νότια είσοδο έχει τοποθετηθεί σε δεύτερη χρήση πλαίσιο θύρας με ανάγλυφο διάκοσμο της βυζαντινής περιόδου. Από την ίδια περίοδο χρονολογούνται οι δύο μονολιθικοί κίονες και το κιονόκρανο στο οποίο στηρίζεται η Αγία Τράπεζα. Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που χρονολογούνται από την κτητορική επιγραφή στα 1760, έργο γνωστού μανιάτικου συνεργείου από το Νομιτσί.