ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη
Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη. Κτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, με δωρεά του Γεωργίου Ζαρίφη.