ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο Λυκιακός τάφος βρίσκεται στο ύψωμα ανατολικά του λιμανιού, κάτω από το ιπποτικό Κάστρο, το οποίο σώζει αρχαία θεμελίωση και εντοιχισμένη αρχαία επιγραφή. Ο τάφος είναι θαλαμοειδής, με αρχιτεκτονικά διαμορφωμένη πρόσοψη σε κόγχη λαξευμένη στο βράχο. Παραστάδες - πεσσοί με ιωνικές βάσεις και επίκρανα στηρίζουν επιστύλιο που κοσμείται με γεισίποδες και ιωνικό κυμάτιο και φέρει αετωματική επίστεψη με ανθεμωτά ακρωτήρια.

Η θύρα κοσμείται με τριπλή ταινία και επιστέφεται με συμφυή ακρωτήρια. Τόρμοι για την ένθεση στροφέων λαξευμένοι στις παραστάδες και στο κατώφλι αποδεικνύουν την αρχική ύπαρξη θυρόφυλλων, που επέτρεπαν πολλαπλές ταφές. Στο εσωτερικό νεκρικές κλίνες στις 3 πλευρές, διατεταγμένες σε 2 επίπεδα.

Ο τάφος χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. Τυπολογικά παράλληλα του τάφου συναντώνται στην περιοχή της Λυκίας, στα 'Ιδυμα, την Τελμεσσό και τα Άραξα. Αντανακλά τις επαφές με την περιοχή της Λυκίας.
Συντάκτης
Φωτεινή Ζερβάκη, αρχαιολόγος