ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενδιαφέρον από τις ιδιωτικές οικίες παρουσίαζει το Σπίτι με τις σκάλες. Βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της κορυφής του λόφου σε ένα πλάτωμα, το οποίο διαθέτει πρόσβαση στα υπόλοιπα πλατώματα του λόφου από μονοπάτια μετά το μεγάλο Στωικό Κτήριο και την Οικία των μεγάλων δόμων. Πρόκειται για μια οικία ορθογώνιας κάτοψης με μικρά και μεγάλα δωμάτια, ενώ στο μέσο της υπάρχει διάδρομος με σκαλοπάτια. Και το σπίτι αυτό λόγω της κλίσης του εδάφους είναι χτισμένο σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με λίθινες σκάλες. Κάτω από τους βαθμιδωτούς διαδρόμους με τα λίθινα σκαλοπάτια αποκαλύφθηκε αποχετευτικός αγωγός, ο οποίος ξεκινά από το βορειότερο δωμάτιο της οικίας, εισχωρεί κάτω από τις σκάλες και καταλήγει στο χαμηλότερο επίπεδο, στην παρυφή του πλατώματος.

Στο δωμάτιο, το βορειότερο της οικίας, που οδηγεί η πρώτη σκάλα βρέθηκαν in situ τρία πιθάρια, καθώς και μια ορθογώνια εστία σε κεντρικό σημείο. Εδώ ήρθαν στο φως και άλλα ενδιαφέροντα κινητά ευρήματα, όπως αμφορείς και μικρότερα πήλινα αγγεία, ειδώλια γυναικείων μορφών και ειδώλια της θεάς Κυβέλης, αλλά και σιφερένια ξέστρα και χάλκινα νομίσματα. Το δωμάτιο αυτός έχει ερμηνευθεί από την ανασκαφέα ως χώρος εργαστηριακός, χώρος αποθήκευσης αγαθών, και πιθανότατα ως χώρος οικιακής λατρείας.

Στο πλάτωμα που βρίσκεται η Οικία με τις σκάλες αποκαλύφθηκαν και άλλα σπίτια, τα οποία βρίσκονται κάτω από τους τεράστιους ξεκομμένους βράχους. Ίσως αυτοί οι βράχοι να αποτέλεσαν την αιτία της καταστροφής και της ξαφνικής εγκατάλειψης του οικισμού.