Κάστρο Λαμίας
Κλείσιμο Παραθύρου
Τμήμα της οχύρωσης
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού