Αμυντικοί
Αποθηκευτικοί
Διαμονής
Ενασχολήσεων
Κέντρα Διοίκησης
Κοινής Ωφέλειας
Νεκρικοί
Υποδομής
Χώροι εκτός κατάταξης
Εκπαιδευτικό κέντρο
Ακαδημία Πλάτωνος
Κοινής Ωφέλειας
Αρχαιολογικός Χώρος Λυκείου
Ελευσίνα-Η Γέφυρα του Ελευσινιακού Κηφισού
Νότια Κλιτύς Ακροπόλεως Αθηνών
Πλωτινόπολις
Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο Πάτρας
Λουτρά
Ιαματικά λουτρά Παντελίδη
Λουτρά (Γαλεριανό συγκρότημα)
Παράκτιο Ρωμαϊκό Λουτρό Σκαφιδιάς
Ρωμαϊκά Λουτρά Ζαππείου
Ρωμαϊκά Λουτρά Λίτζι Κυλλήνης
Ρωμαϊκά Λουτρά Παλαιόπολης
Ρωμαϊκές θέρμες Αγ. Θωμά
Σχολή
Βιβλιοθήκη Αδριανού
Νυμφαίο - Σχολή Αριστοτέλους