ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
Πιθανή ηλειακή αποικία με κατοίκηση και μεταγενέστερα