ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Υπήρξε ο σημαντικότερος προϊστορικός οικισμός της Πελλαίας χώρας. Κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια ανήκε στην Πέλλα, πρωτεύουσα του μακεδονικού κράτους, και στη συνέχεια στη ρωμαϊκή αποικία της Πέλλας.

Η συστηματική ανασκαφή του άρχισε το 1992, με συνεργασία της ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/των και του Τομέα Προϊστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.