ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
Πρώιμη Εποχή Χαλκού
Μέση Εποχή Χαλκού
Ύστερη Εποχή Χαλκού, Μηκυναϊκή
Εποχή Σιδήρου
Κλασικοί - Ρωμαϊκοί Χρόνοι