ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
Πιθανή ηλειακή αποικία.
Οχύρωση ελληνιστικής περιόδου
Κάστρο βυζαντινής περιόδου
Μεταβυζαντινή περίοδος