ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη της θέσης κατά τις ανασκαφές του 2008
Η υπό εξέλιξη σωστικού χαρακτήρα ανασκαφική έρευνα στη Νεολιθική Αυγή άρχισε το Σεπτέμβριο του 2002. Ο εντοπισμός της θέσης οφείλεται στη μηχανική καλλιέργεια. Η διατάραξη της αβαθούς πολιτισμικής επίχωσης από τη βαθειά άροση προκάλεσε την ανάδυση στην επιφάνεια του εδάφους μεγάλου αριθμού αναγνωρίσιμων οικιστικών λειψάνων (π.χ. τμήματα τοίχων και δαπέδων) καθώς και κινητών ευρημάτων (π.χ. ακέραια λίθινα εργαλεία ή τμήματά τους, θραύσματα πήλινων σκευών και κοσμημάτων από λίθους και όστρεα) της Νεολιθικής Εποχής, που επέβαλαν την παρέμβαση της ΙΖ΄ Ε.Π.Κ.Α. για την προστασία, επιστημονική διερεύνηση και αξιοποίηση των αποκαλυπτόμενων αρχαιοτήτων.