ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Περιπάτου
Λείψανα κάστρου μέσα στον οικισμό του Νέου Πυλίου Κω. Από τα τέλη του 11ου αι. στον Κωδίκελο της Διαθήκης του οσίου Χριστόδουλου (10 Mαρτίου 1093), καθώς και σε έγγραφα του 13ου και του 14ου αι. του αρχείου της μονής του Αγίου Ιωάννη Πάτμου, αναφέρεται ο Περίπατος ως μετόχι της μονής της Παναγίας των Καστριανών. Σε έγγραφο του 1457 αναφέρεται ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν το έρημο κάστρο του Περιπάτου και το πυρπόλησαν. Αναφορά του Περιπάτου ως κάστρου και οικισμού γίνεται σε άλλα τρία έγγραφα του αρχείου των Ιωαννιτών της Μάλτας. Tο ένα χρονολογείται το 1449 και τα άλλα δύο το 1451.