Μάνικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη κτηρίων της Εποχής του Χαλκού
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων