Μάνικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη κτηρίων στον τομέα Ι
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων