Μάνικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του προϊστορικού νεκροταφείου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων