Μάνικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη των λαυξετών τάφων
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων