Μάνικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Οστέινο σκέυος από το νεκροταφείο της Μάνικας
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων