Μάνικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Αγγεία ανατολικού τύπου από το νεκροταφείο της Μάνικας
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων