Μουσείο βασιλικών τάφων Αιγών
Μόνιμη έκθεση Μουσείου βασιλικών τάφων Αιγών
Το χρυσό διάδημα
Κλείσιμο Παραθύρου
Το χρυσό διάδημα της Μήδας
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού