Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Κυλινδρικό κύπελλο με αποφύσεις
Κλείσιμο Παραθύρου
Ακέραιο μαρμάρινο πρωτοκυκλαδικό κύπελλο
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων