Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Οδοντόφρακτο κράνος
Κλείσιμο Παραθύρου
Μυκηναϊκό οδοντόφρακτο κράνος
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων