Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Ειδώλια γυναικείων μορφών
Κλείσιμο Παραθύρου
Πήλινα γυναικεία ειδώλια
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων