Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Χρυσό μυκηναϊκό αποσπασματικό διάδημα
Κλείσιμο Παραθύρου
Χρυσό αποσπασματικό διάδημα
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων