Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Άγαλμα επιφανούς άνδρα
Κλείσιμο Παραθύρου
Κύρια όψη αγάλματος ρήτορα ή φιλοσόφου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων