ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Ο κυρίως ναός, σταυροειδής εγγεγραμμένος, είναι ακριβώς τετράγωνος (7,20 x 7,20). Η αψίδα του ιερού τρίπλευρη. Δ ο νάρθηκας είναι ισοπλατής. Ο οκταγωνικός τρούλος στηρίζεται σε κτιστούς οκταγωνικούς πεσσούς. Περιλαμβάνει μαρμαροθετημένα δάπεδα και εντοιχι