ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ικαρία, Αρχαιολογικός Χώρος Δρακάνου
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
5ος-4ος π.Χ. αι. μέχρι και 1ο αι. μ.Χ.