ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το μυκηναϊκό νεκροταφείο της Αγίας Τριάδας περιλαμβάνει γύρω στους πενήντα θαλαμοειδείς τάφους που χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ-Γ εποχή. Οι τάφοι είναι λαξευμένοι στο σκληρό πωρόλιθο και έχουν δρόμο, πρόσοψη, στόμιο και θάλαμο. Στο εσωτερικό των τάφων υπήρχαν λάκκοι με ταφές, καθώς και ανακομιδές. Στο νεκροταφείο εντοπίστηκαν επίσης τάφοι της ελληνιστικής αλλά και της νεώτερης εποχής, οι οποίοι είχαν καταστρέψει εν μέρει τους δρόμους των μυκηναϊκών τάφων.

Στη θέση Αγιάννης Παλιομπουκουβίνας, όπου εντοπίστηκε η μεγαλύτερη συστάδα του μυκηναϊκού νεκροταφείου, οι τάφοι είναι διατεταγμένοι σε τέσσερις σειρές. Οι τρεις σειρές που περιλαμβάνουν τριάντα πέντε συνολικά τάφους, έχουν προσανατολισμό Β-Ν, με τους δρόμους προς βορρά, ενώ η τέταρτη που αποτελείται από πέντε τάφους, έχει προσανατολισμό Α-Δ, με τους δρόμους προς τα ανατολικά.

Οι δρόμοι των τάφων έχουν μέσο μήκος 6-8 μ. και πλάτος 1-2 μ. Στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν ομαλή κατωφέρεια προς την είσοδο και πλευρικά τοιχώματα που συγκλίνουν προς τα άνω. Σε ορισμένους δρόμους υπήρχαν κόγχες στα πλευρικά τοιχώματα ή μικροί λάκκοι στο δάπεδο, που περιείχαν οστά ταφών και ανακομιδών. Οι περισσότεροι τάφοι διατηρούν την πρόσοψή τους που έχει επιμελώς κατασκευασμένο μέτωπο ύψους 2-7,50 μ. και θυραίο άνοιγμα ύψους 1-1,70 μ. με οριζόντιο ή σπανιότερα, τριγωνικό υπέρθυρο. Όλοι σχεδόν οι τάφοι διατηρούν επίσης τα στόμια τους που έχουν τοιχώματα παράλληλα ή με μικρή κλίση προς τα πάνω και μέσα. Το βάθος τους κυμαίνεται από 0,70 μ. έως 2,60 μ. Η είσοδος των τάφων φρασσόταν από ξερολιθιά.

Οι θάλαμοι των περισσότερων τάφων έχουν κάτοψη κυκλικού σχήματος με διάμετρο 3-4 μ., ενώ ελάχιστοι είναι τετράπλευροι. Δύο από τους τάφους που βρίσκονται στο κέντρο του νεκροταφείου, έχουν δύο ταφικούς θαλάμους. Σε αρκετούς τάφους βρέθηκαν λάκκοι ταφών και ανακομιδών λαξευμένοι σε διάφορα σημεία του δαπέδου των θαλάμων. Οι λάκκοι ταφής είναι στενόμακροι και καλυμμένοι με πλάκες, ενώ οι λάκκοι ανακομιδής είναι μικρότερων διαστάσεων, αβαθείς και δεν έφεραν καλυπτήριες πλάκες. Η οροφή των τάφων είναι θολωτή με ύψος 1,50-3 μ. Πάνω στα τοιχώματα των θαλάμων και της οροφής διακρίνονται τα ίχνη των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη λάξευση του τάφου.

Ο αριθμός των νεκρών που βρέθηκαν στο νεκροταφείο, υπολογίζεται στους 350 περίπου. Κάθε τάφος περιείχε 3-28 νεκρούς. Ανάμεσα στους τάφους του κέντρου και σε εκείνους της περιφέρειας του νεκροταφείου παρατηρείται διαφορά ως προς το μέγεθος και το πλήθος των κτερισμάτων, στοιχείο που αντανακλά προφανώς την κοινωνική διαστρωμάτωση του οικισμού.
Συντάκτης
Χρυσή Σγουροπούλου, αρχαιολόγος