ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η περιοχή της Χαιρώνειας κατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια (θέση Μαγούλα Μπαλωμένου). Ήταν υποτελής του Ορχομενού ως το τέλος του 5ου αιώνα π.Χ., κατόπιν αποτέλεσε μία από τις ένδεκα Βοιωτικές επαρχίες ως το 338 π.Χ. Κατά τη Ρωμαιοκρατία απολάμβανε δικαιωμάτων αυτονομίας.