ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Χίος τ' έναλος πόλις Οινοπίωνος

Ενεπίγραφη στήλη με επιστολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ορθογώνια ενεπίγραφη στήλη, που σώζει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον από ιστορική άποψη, κείμενο. Ο Μέγας Αλέξανδρος με διαταγή του προς το δήμο των Χίων απαιτεί την επάνοδο των πολιτικών εξορίστων στο νησί και επανεγκαθιστά τη δημοκρατία. Στο πλαίσιο του νέου πολιτεύματος ορίζεται η εκλογή νομοθετών για τη σύνταξη νέων νόμων και την τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων. Καθορίζονται, επίσης, οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των πολιτών προς το βασιλιά και η τύχη των Χίων, που πρόδωσαν την πόλη στους βαρβάρους. Τέλος, ορίζεται η προσωρινή εγκατάσταση μακεδονικής φρουράς στο νησί, που θα διασφαλίζει την ειρηνική διαβίωση των κατοίκων του. Το κείμενο είναι καλογραμμένο και σώζεται σε δεκαεννέα σειρές.

Επιγραφή:   Επί Δεισιθέου πρυτάνεος παρά βασιλέως Αλε[ξάνδρ]ου Χίω[ν τωι] δήμωι.
Τους φυγάδας τους εκ Χίου κατιέναι πάντας, πολιτέομα δ' [ει]ναι εν Χίωι δήμον. Αιρεθήναι δε νομογράφους, οίτινες γράψουσι και διορθώσουσι τους νόμους, όπως μηδέν εναντίον ηι τηι δημοκρατίαι μηδέ τηι των φυγάδων καθόδωι— τα δε διορθωθέντα ή γραφέντα επαναφέερεσθαι προς Αλέξανδρον.
Παρέχειν δε Χίους τριήρεις είκοσι πεπληρωμένας τος αότων τέλεσιν, ταότας δε πλείν μέχρι αν και το άλλο ναοτικόν το των Ελλήνων μεθ'ημών συμπλή...
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος, 332 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Βερβεράτο, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
Διαστάσεις: μήκος: 0,71 μ., πλάτος: 0,11 μ., ύψος: 0,62 μ.
Υλικό: Ασβεστόλιθος
Αριθμός Ευρετηρίου: 39
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Heisserer A.J., Alexander the Great and the Greeks - The Epigraphic Evidence, 1980, pp. 79-95
 
Αρχοντίδου Α. & Αχειλαρά Λ., Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, Οδηγός Έκθεσης, Μυτιλήνη, 1999, σ. 65
 
Αχειλαρά Λ. & Αρχοντίδου Α., Χίος τ΄έναλος πόλις Οινωπίωνος, Χίος, 2000, σ. 183