Ύδρευσης Μουσείο Θεσσαλονίκης
Υδροκίνησης Υπαίθριο Μουσείο