ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας

Μαρώνεια, Ροδόπη (Νομός Ροδόπης)


 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
’. Παντή, Η ανασκαφή του σπηλαίου Μαρώνειας κατά τα έτη 2008-2010», ΑΕΜΘ 24 (2010), τυπώνεται
Μπακαλάκης Γ., Τέσσερα σπήλαια, Μακεδονικό Ημερολόγιο 1955, 147-151
Ευ. Τσιμπίδη-Πεντάζου, «Αρχαιολογικαί έρευναι εν Θράκη», ΠΑΕ 1971, 86-89
S. Sylaiou, Ch. Georgiadis, A. Panti & P. Patias, “Recording of Cultural and Natural Heritage with Ground-Based Laser Scanning: case-study of Maroneia cave” στο Μ. Tsipopoulou (επιμ.), Digital Heritage in the New Knowledge Enviroment: Shared spaces & open paths to cultural content, Proceedings of the International Conference held in Athens 31.10.08-02.11.08 2008, 52-54
’. Παντή & Μ. Μυτελέτσης, «Ανασκαφή στο σπήλαιο «Πολυφήμου» Μαρώνειας νομού Ροδόπης: προκαταρκτική έρευνα», ΑΕΜΘ 20 (2006), Θεσσαλονίκη 2008, 21-30
’. Παντή & Β. Μπαχλάς, «Ανασκαφή στο σπήλαιο «Πολυφήμου» Μαρώνειας Ν. Ροδόπης κατά το 2007», ΑΕΜΘ 21 (2007), Θεσσαλονίκη 2010, 465-471
 
 
Δείτε επίσης
’λλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής
Ιμαρέτ
Μακεδονικός τάφος Συμβόλων
Μεσαιωνική γέφυρα Κομψάτου ποταμού
Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά
Σύμπλεγμα σπηλαίων Στρύμης