Η ακρόπολη και η οχύρωση της καστροπολιτείας του Μυστρά. (Μυστράς)
Ηραίον Σάμου (Σάμος)
Ηρώο Μαμουσιάς (Διακοπτό)
Ηρώο Ολυμπίας (Ολυμπία)
Ηρώο Τούμπας Λευκαντίου (Λευκαντί)